Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

30/04/2004

Decret: Taller d'Ocupació

Atesa la resolució TRI/859/2004, dֵ d’abril, de convocatòria per a l’any 2004 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de programes tallers d’ocupació que preveu l’ordre TRE/220/2002, de 23 de maig, modificada per l’ordre TIC/293/2003, de 26 de juny. Atesa la memòria justificativa de l’interès rellevant que per el nostre municipi suposa el Taller d’Ocupació del Rec de Vallcàrquera, elaborat pel Sr. Jaume Oliver Bruy, en tant que agent d’Ocupació i Desenvolupament Local d’aquest Ajuntament, consistent en la rehabilitació medi ambiental de l’entorn del rec de Vallcàrquera, en la restauració de la infrastructura hidràulica i el condicionament d’àrees de descans. Atès l’interès d’aquesta corporació municipal en obtenir una millora de l’ocupació i l’ocupabilitat a través de la rehabilitació del patrimoni natural i cultural. Vistos els pressupostos que consten a l’expedient. S’acorda: Primer.- Aprovar la memòria justificativa de l’interès rellevant que per el nostre municipi suposa el Taller d’Ocupació del Rec de Vallcàrquera. Segon.- De conformitat amb la convocatòria de referència, sol·licitar una subvenció per import de 84.421,74 € al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a fi efecte de poder dur a terme el Taller d’Ocupació del Rec de Vallcàrquera del nostre municipi. Tercer.- Remetre la documentació interessada a l’efecte al Servei d’Ocupació de Catalunya situat al carrer Albareda, 2-4, 08004 de Barcelona. Quart.- Donar-ne compte al pròxim Ple que es celebri.


Data oficial

30 d'abril de 2004

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona