Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

05/05/2004

Decret: Nomenament Secretària

Atesa la necessitat urgent de proveir interinament una plaça d’administratiu, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament de Figaró-Montmany, amb nivell de titulació C, mentre no se’n resolgui el preceptiu procés per proveir reglamentariament dita plaça. Atès el que disposen per aquests casos de màxima urgència l’article 94 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i l’article 124 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic del preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública quant als supòsits en els quals es pot nomenar personal interí. Par tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, RESOLC: Primer.- Nomenar com funcionari interí amb caràcter d’urgència, a favor de la Sra. Marta Seguranyes Segalés, en la categoria d’administrativa del grup C. Segon.- Adscriure a la Sra. Marta Seguranyes Segalés al lloc vacant amb la retribució corresponent a raó de 14 mensualitats l’any, sense perjudici de les modificacions que pugui experimentar per virtut de l’aplicació de normes de caràcter general o particular. Tercer.- Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 10 de maig i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes de cessament a que fa referència l’article 7 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. Quart.- Autoritzar les despeses pertinents amb càrrec a les partides corresponents del pressupost vigent. Cinquè.- Publicar el present acord al BOP i al DOGC. Sisè.- Donar-ne compte al pròxim Ple que es celebri.


Data oficial

5 de maig de 2004

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona