Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

03/02/2004

Decret: nomenament Carme Vila

DECRET 06/04 Atès que l’actual secretari-interventor d’aquest Ajuntament de Figaró-Montmany, el Sr. Joan Costa Rosell, ha estat nomenat provisionalment com a secretari-interventor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, càrrec del qual prendrà possessió el proper 4 de febrer d’enguany. Atès que es considera imprescindible, per a la bona marxa dels serveis, cobrir immediatament i de forma transitòria l’esmentat lloc de treball, mentre es resol la seva provisió de forma reglamentària. Atès que l’esmentat secretari també exercia les funcions de Secretari del Jutjat de Pau. Atès que la Sra. Carme Vila Coll, en la seva condició de funcionària, és la única persona que pot ocupar transitòriament l’esmentat càrrec. S’acorda: Primer.- Nomenar com a secretària-interventora accidental a la Sra. Carme Vila Coll, amb efectes del dia 4 de febrer de 2004. Segon.- Nomenar com a Secretària accidental del Jutjat de Pau de Figaró-Montmany, amb efectes del 4 de febrer de 2004, a la Sra. Carme Vila Coll. Tercer.- Procedir de forma immediata a la tramitació de la provisió de forma reglamentària de l’esmentat lloc de treball, de conformitat amb el RD 1732/1994. Quart.- Comunicar el present acord als interessats. Figaró-Montmany, 3 de febrer de 2004 L'alcaldessa, Gemma Sànchez Garcia


Data oficial

3 de febrer de 2004

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona