Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

11/02/2004

decret: Llicència activ. Sr. Losada

DECRET 08/04 Atesa la instància presentada pel Sr. Francisco Losada Breitlauch, amb data de registre d’entrada de 9 de gener dels corrents, en la que interessava que previs els tràmits corresponents, li fos concedida llicència municipal per a l’obertura d’un estudi professional individual dedicat a l’activitat d’oficina tècnica d’enginyeria de telecomunicacions i electrònica, en el seu domicili particular, situat al c/ Mossèn Jacint Verdaguer, número 27 de Figaró-Montmany. Atès l’informe de data 30 de gener dels corrents emès per l’enginyer tècnic municipal del tenor literal següent: “Vista la sol.licitud presentada i la documentació, el tècnic que subscriu informa: · Cal presentar dos còpies d’un plànol de situació de l’activitat en relació als carrers veïns. · Cap presentar dos còpies d’un croquis del local on es desenvoluparà l’activitat, relacionat amb la resta de la vivenda.” Ateses les deficiències observades en la sol.licitud de l’interessat. Resolc: Primer.- Requerir al Sr. Francisco Losada Breitlauch perquè en un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció del present requeriment, procedeixi a esmenar les deficiències esmentades, amb l’advertiment que, cas de no corregir-les, se’l tindrà per desistit de la seva petició, la qual s’arxivarà sense cap tràmit ulterior, per disposició de l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Segon.- Comunicar el present acord a l’interessat. Figaró-Montmany, 11 de febrer de 2004. Gemma Sánchez García Alcaldessa


Data oficial

11 de febrer de 2004

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona