Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

24/02/2004

Decret: ORGT I

DECRET Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2003 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per aquest Ajuntament de Figaró-Montmany. Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l’Ens. Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l’article 190.2 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i que importa les quanties següents: · Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre 2003 Rebuts 0 Liquidacions 34.123,73 · Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2003 Rebuts 9.812,67 Certificacions 1.115,71 Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament S’acorda: Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2003 presentada per l’ORGT. Segon.- Comunicar el present acord a l’ORGT. Figaró-Montmany, 24 de febrer de 2004. Gemma Sánchez García Carme Vila Coll Alcaldessa Presidenta Secretària interventora accidental


Data oficial

24 de febrer de 2004

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona