Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

30/01/2004

Decret: Beques de menjador

DECRET Vist l’acord pres en data 3 de desembre de 2003 per la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès relatiu a la distribució de beques de menjador. Vista la subvenció atorgada a aquesta corporació per aquest concepte. Atès l’acord pres per la Comissió de Govern, en data 16 de desembre de 2003. Atès l’informe de l’educador social de data 17 de desembre de 2003. RESOLC: Primer: Atorgar una beca de menjador per import de 796,50 €, corresponent al curs 2003-2004 a la família Quiñonero Serra, a favor dels menors Jonatan i Cristian Macías Quiñonero (50% a cadascun dels germans). Segon.- Comunicar el present acord a l’interessat. Figaró-Montmany, 30 de gener de 2004. Gemma Sànchez García Alcaldessa


Data oficial

30 de gener de 2004

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona