Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

13/05/2004

Decret: Subv. foment desenvolupament local

DECRET Atesa la Resolució TRI/874/2004, de 2 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2004 per presentar les sol·licituds per a l’obtenció de subvencions públiques per al foment del desenvolupament local i dels agents d’ocupació i desenvolupament local, i l’impuls dels projectes i les empreses qualificades d’I+O. Atès l’interès d’aquesta corporació municipal en obtenir una subvenció dins el Programa de Foment del Desenvolupament Local a fi efecte d’obtenir millores de l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones del municipi d’acord amb el projecte de desenvolupament local dut a terme des de l’Àrea de Promoció Econòmica amb la col·laboració del Sr. Jaume oliver Bruy, en tant que Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local d’aquesta Corporació. Atès l’interès de promocionar el comerç de proximitat per la seva capacitat multiplicadora sobre els altres sectors, i principalment el turisme. Atesa la memòria descriptiva i el pressupost presentat per l’empresa Auren, relatius a l’elaboració d’un estudi de recerca de nous jaciments d’ocupació als sectors del comerç, el turisme i altres serveis relacionats, per aquest Ajuntament de Figaró-Montmany, i que consten a l’expedient. Atès que les bases de la referida subvenció preveuen un cofinançament del 70 % del total i que l’Àrea de Promoció Econòmica té prevista una partida pressupostària suficient per a fer front a la despesa de 1.350 € corresponent al 30% restant, destinada a estudis i treballs tècnics per al foment del comerç. S’acorda: Primer.- Aprovar la Memòria descriptiva i el pressupost presentat per l’empresa Auren, relatius a l’elaboració d’un estudi de recerca de nous jaciments d’ocupació als sectors del comerç, el turisme i altres serveis relacionats, per aquest Ajuntament de Figaró-Montmany Segon.- Sol·licitar una subvenció per import de 3.150 € al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya per a l’elaboració d’un estudi de recerca de nous jaciments d’ocupació al municipi de Figaró-Montmany Tercer.- Comunicar el present acord a la Subdirecció General d’Afers Laborals i d’Ocupació de la Delegació del Govern a Barcelona i remetre’ls tota aquella documentació que sigui necessària a l’efecte. Quart.- Donar compte del present acord al Ple municipal en la propera sessió que es celebri. Figaró-Montmany, 13 de maig de 2004. Gemma Sánchez García Alcaldessa-Presidenta


Data oficial

13 de maig de 2004

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona