Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

06/02/2017

Anunci sobre l'aprovació dels plec de clàusules i la licitació del contracte per la construcció d'una estació de bombament al Carrer Congost

L’Ajuntament en sessió de Ple en data 26 de gener de 2017 ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs públic per a l’execució de les OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ESTACIÓ DE BOMBAMENT AL CARRER CONGOST DE FIGARÓ MONTMANY.


D'acord amb l'article 277.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s'exposa al públic pel termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la darrera publicació de l'edicte d'informació pública del plec al BOP i al DOGC, perquè s'hi puguin presentar reclamacions, que han de ser resoltes, si escau, per l'òrgan de contractació. En cas que no se'n presentin, el plec s'entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d'adoptar cap nou acord.

L'expedient es pot consultar a l’Ajuntament, a Ctra. de Ribes 42-44 Figaró-Montmany 08590, de dilluns a divendres, als matins.


Simultàniament, s'anuncia la licitació, si bé s'ajornarà si es presenten al·legacions al plec.


Data oficial

6 de febrer de 2017

No


Informació relacionada

Documents


Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona