Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

13/02/2017

Edicte sobre l'aprovació “Projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera de biomassa la Centre Cívic del municipi de Figaró-Montmany


Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de gener de 2017 s’ha ratificat l’aprovació inicial del projecte d’obra local ordinària anomenat “Projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera de biomassa la Centre Cívic del municipi de Figaró-Montmany” redactat per l’enginyer Jordi Carreras Arisa, amb pressupost d’execució per contracte de 161.011,05€ Iva Inclòs.


En compliment del que preveu l’article 37.2 del ROAS i l’article 57 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, s’obre un termini d’informació pública de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP per tal que qualsevol persona  interessada pugui consultar el projecte a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores.


Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 dela Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Cas de no presentar-se al·legacions el projecte esdevindrà aprovat definitivament.


Data oficial

13 de febrer de 2017

No


Informació relacionada

Documents


Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona