Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

29/03/2017

S'aprova inicialment l'ordenança reguladora de la creació i supressió de fitxers de caràcter personal de l'Ajuntament de Figaró-Montmany


El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 2 de març de 2017, va aprovar inicialment per unanimitat de tots els membres present, l’ ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FIGARÓ-MONTMANY.


En compliment del que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.


En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentada ordenança en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat acord.


Data oficial

29 de març de 2017

No


Informació relacionada

Documents


Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona