Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

26/10/2017

Informació als contribuents

Darrerament s'han incorporat un conjunt de millores en els tràmits del web de l'organisme (orgt.cat) que fan possible que els ciutadans es puguin relacionar electrònicament i  per  tant que  no  els hi  calgui  desplaçar-se a les nostres oficines, a tall d'exemple cal destacar com a més significatives:

  • L'obtenció de duplicats de documents per realitzar pagaments de l'impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles i sancions de transit
  • La  presentació  de  sol•licituds:  de  fraccionament  i  ajornament,  de  devolució d’ingressos, de beneficis fiscals, i qualsevol altre escrit
  • La presentació de recursos i al•legacions
  • La  sol•licitud  per  rebre  electrònicament les  notificacions per  part  de  persones físiques i la comunicació deis mitjans d'avís en cas de persones jurídiques.

Aquestes millores han estat possibles en haver incorporat les noves eines del Consorci AOC (idCAT Móbil, Cl@ve PIN, Certificat digital,....), mitjançant les quals es garanteix el nivell! de seguretat deis sistemes d'identificació i signatura necessaris per a cada tipologia de tràmit que es realitza.

També des de fa uns mesos totes les notificacions dirigides a persones jurídiques es practiquen electrònicament, d'acord amb l'establert en la normativa que regula el procediment administratiu comú de les administracions públiques ( llei 39/2015, d'1 d'octubre) utilitzant el servei e-NOTUM dins de la plataforma EACAT. Pel que fa a les persones físiques també les notificacions són electròniques en el cas que  així ho sol•licitin.

Així mateix, per a aquells ciutadans que vulguin personar-se a les oficines, a partir dels primers dies d'octubre està previst el nou servei de cita prèvia  que es sol•licitarà des del web amb la finalitat de reduir els temps d'espera a les nostres oficines, el que permetrà gestionar els tràmits de manera més àgil prestant un servei públic de qualitat. Els primers mesos, aquest nou servei tindrà caràcter voluntari, amb vistes d'anar implantant-lo obligatòriament  cap  a  començaments del  proper  exercici  per  als  contribuents  que requereixin d'atenció presencial.Data oficial

26 d'octubre de 2017

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona