Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

31/10/2017

Es modifica l'ordenança reguladora de la creació i supressió de fitxers de caràcter personal de l'Ajuntament de Figaró-Montmany

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 26 d’octubre de 2017, va aprovar per unanimitat de tots els membres present, la modificació de l’ ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FIGARÓ-MONTMANY.


En compliment del que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.


En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentada ordenança en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat acord.


Data oficial

31 d'octubre de 2017

No


Informació relacionada

Documents


Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona