Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

14/12/2017

Anunci de licitació les obres de “Acabament Centre de Desenvolupament Econòmic i de Turisme de l’Alt Congost, a Carretera de Ribes, 39 de Figaró-Montmany

La Junta de Govern en sessió de 30 de novembre de 2017 ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars, en expedient declarat urgent i que han de regir el concurs públic, per a l’execució de les obres de “Acabament Centre de Desenvolupament Econòmic i de Turisme de l’Alt Congost, a Carretera de Ribes, 39 de Figaró-Montmany”.

El plec de clàusules particulars s’exposa al públic pel termini de deu dies hàbils, a comptar de  l'endemà de la darrera publicació de l'edicte d'informació pública del plec al BOP i al DOGC, perquè s'hi puguin presentar reclamacions, que han de ser resoltes, si escau, per l'òrgan de contractació. En cas que no se'n presentin, el plec s'entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’adoptar cap nou acord.

L' expedient es pot consultar a l’Ajuntament, a Ctra. de Ribes 42-44 Figaró-Montmany 08590, de dilluns a divendres, als matins, així com al Perfil del contractant, al web de l’Ajuntament.

Simultàniament, s'anuncia la licitació, si bé s'ajornarà si es presenten al·legacions al plec. Així mateix es condiciona l’adjudicació final de l’obra a l’existència de la partida pressupostària corresponent.

 

Podeu consultar tota la documentació corresponent a la licitació en l'enllaç adjunt. 


Data oficial

14 de desembre de 2017

No


Informació relacionada

Enllaços


Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona