Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

17/08/2018

Edicte aprovació del projecte d’obres: “Millora de camí públic de Can Bosch al municipi de Figaró-Montmany”

La Junta de Govern Local de data 9 d’agost de 2018, ha aprovat inicialment el Projecte d’Obres: “Millora de camí públic de Can Bosch al municipi de Figaró-Montmany”, redactat pels serveis tècnics municipals, el qual s’exposa per termini de trenta dies hàbils, per tal que pugui ser consultat a la Secretaria d'aquesta corporació i es puguin formular les al•legacions pertinents, en acompliment dallò disposat per l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local. Cas de no produir-se al•legacions es considerarà definitivament aprovat.


Data oficial

20 d'agost de 2018

No


Informació relacionada

Documents

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona